Svetelektro.com

Svetelektro.com

Meno:
Heslo:

Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm

Kategória: NF technika | 05.01.2007 | Autor: zawin 

Popis funkcie

Schéma zosilňovača LEACH AMP 200W/ 4Ohm je na obrázku 1. Zosilňovač je navrhnutý tak, aby bolo minimalizované TIM. V emitoroch vstupných diferenčných stupňov sú rezistory o odpore 300Ohm a šírka pásma zosilňovača s otvorenou slučkou spätnej väzby je upravená kondenzátormi C10 a C11 v rozkmitovom stupni a kondenzátorom C9 v spätnej väzbe medzi budičom a vstupom. Zosilňovač ma harmonické skreslenie typicky 0,01%, výkonovú šírku pásma okolo 8,5MHz a rýchlosť priebehu 60V/mikrosekunda.
Zosilňovač poskytuje plný výkon 200W do záťaže minimálne 4Ohm, pri záťaži o impedancií 2Ohm už začína reagovať prúdová ochrana. Zosilňovač znesie i veľkú kapacitnú záťaž čo je vhodné pri spojení s niektorými typmi reproduktorových výhybiek. Koncové tranzistory sú chránené napäťovo a prúdovo citlivými obmedzovacími stupňami. Celkové napäťové zosilnenie Au je určené odpormi rezistorov R17 až R19 v hlavnej slučke spätnej väzby a je asi 21 ( zisk je teda 26,4dB ). Zosilnenie je dané pomerom: Au = ( R17 + R18 + R19 )/ R19. Zaujímavé je rozdelenie spätnej väzby na dve vetvy – nad 150kHz je účinná vetva s C9 a R20 z budiča Q14, Q15 a prispieva tak k stabilite zosilňovača pri kapacitnej a komplexnej záťaži. Pre jednosmerné napätie a veľmi nízke kmitočty ( podľa voľby veľkosti kapacity kondenzátorov C6A a C6B ) je spätná väzba 100% a prispieva k jednosmernej stabilite zapojenia. Vstupnú impedanciu zosilňovača určuje odpor 20kOhm rezistora R1. Tento odpor nie je dobré príliš meniť, zosilňovač by sa „rozvážil“ a posunulo by sa kľudové napätie na výstupe. Medzi vstupnú svorku a zosilňovač je zaradený integračný článok R2, C1 typu dolná priepusť, ktorá v signály potlačuje nežiadúce kmitočty nad 200kHz. Vstupný signál sa privádza na bázy Q1 a Q3, signál spätnej väzby na bázy Q2 a Q4. V diferenčnom zosilňovači sa od vstupného signálu odčíta signál spätnej väzby a rozdiel sa prejavuje ako zmena kolektorového prúdu tranzistorov Q1 a Q3. Týmito kolektorovými prúdmi sú riadené ďalšie tranzistory Q5 a Q6 s uzemnenou bázou. Na ich kolektorových rezistoroch R11 a R12 sa potom objavuje napätie pre ďalší stupeň. Q5 a Q6 tiež zmenšujú kolektorové napätie tranzistorov Q1 až Q4 a zabraňujú ich prierazu. Bázy Q5 a Q6 sú opreté o napätie +/- 40V stabilizované dvojicami Zenerových diód D13 až D16. Dôležité sú emitorové rezistory R7 až R10. Linearizujú vstupný zosilňovač a upravujú jeho zisk tak, aby nemohol byť prebudený signálom spätnej väzby a nemohlo tak vzniknúť skreslenie TIM. K vylúčeniu TIM prispieva tiež integračný článok R2, C1, ktorý zo vstupného signálu odstraňuje kmitočty, na ktorých by mohlo vzniknúť TIM. Tranzistory Q12 a Q13 tvoria rozkmitový stupeň, ktorý napäťovo zosilňuje signál zo vstupného diferenčného zosilňovača. Pomocné tranzistory Q8 a Q9 obmedzujú maximálny prúd tranzistorov Q12 a Q13 pri aktivovaní ochranného obvodu koncových tranzistorov. Riešenie rozkmitového stupňa, rovnako ako aj ostatných stupňov je podrobne rozpísané a z dôvodené na webových stránkach pôvodného autora ( W. M. Leacha ). Dôležitou súčasťou zosilňovača je obvod pre riadenie kľudového prúdu koncových tranzistorov. Obvod je vyriešený s tranzistorom Q7, kde jeho báza je ovládaná napätím z odporového deliča. Súčasťou tohto deliča je štvorica sériovo zapojených diód D1 až D4, ktoré sú umiestnené na chladiči koncových tranzistorov a sú s nimi v tepelnom kontakte. Po zahriatí sa zmenšuje úbytok napätia na diódach a tranzistor Q7 sa otvára. Týmto sa udržuje približne kľudový prúd koncových tranzistorov. Veľkosť kľudového prúdu sa nastavuje trimrom P1. Použité riešenie má oproti bežnému snímaciemu tranzistoru výhodu v tom, že lepšie stabilizuje kľudový prúd. Rezistory R25 a R26 izolujú kapacitu diód od riadiaceho stupňa a zlepšujú tak VF vlastnosti obvodu. Budiace a koncové tranzistory Q14 až Q21 posledných troch stupňov sú v Darlingtonovom zapojení so spoločným kolektorom. Koncové tranzistory tvoria paralelne dvojice. Rezistory R41 až R44 v sérií s bázami koncových tranzistorov zabraňujú parazitným osciláciám a linearizujú činnosť týchto tranzistorov. Kľudový prúd doporučuje autor nastaviť pre celý zosilňovač okolo 100mA ( tomu zodpovedá prúd asi 40 až 45mA každým tranzistorom ). Tento prúd nemusí byť až tak veľký, keďže prechodové skreslenie sa stráca už pri celkovom odbere modulu, t. j. asi 30 až 40mA. Koncové tranzistory sú chránené obvodom, ktorý obmedzuje ich maximálny prúd. Ochranný obvod obsahuje tranzistory Q10 a Q11, ktoré snímajú napätie na emitorových rezistoroch R45 až R48 koncových tranzistorov. V bežnom prevoze sú tranzistory Q10 a Q11 nevodivé. Pri zvýšení prúdu napr. koncových tranzistorov Q18 a Q20 nad stanovenú hodnotu sa úbytkom napätia z R45 a R47 cez delič R37, R39 a R28 otvorí tranzistor Q10 a obmedzí budenie tranzistora Q14 čím sa zmenší i budenie koncových tranzistorov. Podobne funguje i tranzistor Q11 v dolnej vetve zosilňovača. Reakcia ochrany pri prechodových javoch je optimalizovaná kondenzátormi C17 až C20. Diódy D11 a D12 chránia koncové tranzistory proti prechodnému napätiu opačnej polarity, napr. pri indukčnej záťaži.

 

Stavba zosilňovača

Všetky súčiastky koncového zosilňovača s výnimkou koncových tranzistorov Q18 až Q21, diód D1 až D4 a Boucherotovho člena R50, C25 sú prispájkované na DPS. Návrh DPS je na obrázku 2 a jej osadenie na obrázku 3. Je dobre pred osadením DPS súčiastkami, premerať si každú súčiastku. Vstupné tranzistory je dobré vybrať aspoň také, aby mali rovnaký zosilňovací činiteľ a napätie U be pri prúde asi 3mA. Párovanie v celom pracovnom rozsahu je obtiažne, vybrať zhodné dvojice jednej polarity je možné, ale u komplimentarných párov sa málokedy podarí, aby charakteristiky si boli v predpokladanej pracovnej oblasti aspoň podobné. Zenerové diódy vyberte s úplne rovnakým napätím pri záťaži 3 až 5mA. Pokiaľ sa párovanie podarí dobre, zosilňovač má potom na výstupe minimálne výstupné jednosmerné napätie. V skratke povedané tento zosilňovač na to, aby pracoval čo najlepšie potrebuje súčiastky s čo najmenšou odchýlkou a to platí najmä pre rezistory a aktívne prvky!!! Koncové tranzistory sa na DPS nespájkujú, ale prepájajú sa masívnejšími vodičmi. Koncové tranzistory, ak budú na jednom spoločnom chladiči treba ich od seba galvanicky izolovať. Snímacie diódy sa upevňujú na chladič a prepoja sa vodičmi – aj u diódach aj u tranzistoroch vodiče musia byť pokiaľ je to možné čo najkratšie! Pre lepšiu montáž snímacích diód je možné použiť diódové mostíky, ktoré majú montážny otvor na chladič ( je to síce drahšie riešenie, ale zároveň aj kvalitnejšie – stačia 3 až 5A mostíky ). Ak by ste sa rozhodli dať tranzistory na chladič bez použitia podložky je to možné tak, že tranzistory PNP dáte na jeden chladič a tranzistory NPN na druhý. Tu treba dávať pozor, že pri montáži do krabice treba tieto chladiče odizolovať od nej. Dokladám aj nejaké obrázky ohľadom montovania snímacích diód a uchytenie koncových tranzistorov.

 

( obr. 1 ), schéma zapojenia:

( obr. 2 ), návrh DPS ( veľkosť: 107x99 mm ):

( obr. 3 ), osadenie DPS:

 

Takto môže vyzerať montáž diódových mostíkov a koncových tranzistorov:

 

Zoznam súčiastok:

R1 – 20kOhm

R2 – 2kOhm

R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 – 300Ohm

R27 – 1,2kOhm

R13, R14 – 2,2kOhm

R15, R16 – 12kOhm

R17, R18 – 11kOhm

R19 – 1,1kOhm

R20 – 22kOhm

R21, R22 – 30Ohm

R23, R24 – 360Ohm

R25, R26 – 1kOhm

R28, R29 – 270Ohm

R30, R31 – 3,9kOhm

R32, R33, R51 – 82Ohm

R34, R35 – 330Ohm

R36 – 220Ohm

R37, R38, R39, R40 – 680Ohm

R41, R42, R43, R44 – 10Ohm

R45, R46, R47, R48 – 0,33Ohm/ 5W, drôtový

R49, R50 – 10Ohm/ 2W, vrstvový ( nie metaloxidový )

P1 – 2,2kOhm, trimer 10 otáčkový

C1 – 390pF/ ker.

C2, C3, C15, C16, C23, C24, C25 – 0,1uF/ 100V/ fóliový

C7, C12, C17, C18 – 0,1uF/ 50V/ ker.

C4, C5, C13, C14, C21, C22 – 100 alebo 220uF/ 63V/ rad.

C6A, C6B – 330uF/ 63V/ rad.

C8 – 180pF/ ker.

C9 – 47pF/ ker.

C10, C11 – 10pF/ ker.

C19, C20 – 10nF/ 50V/ ker.

L1 – tlmivka, 12 závitov drôtom CuL o priemere min. 1mm, navinutého na R49

D1, D2, D3, D4, D11, D12 – 1N 4004 alebo 1N 4007

D5, D6, D7, D8, D9, D10 – 1N 4148

D13, D14, D15, D16 – Zenerová dióda 20V/ 0,8W ( min. )

Q1, Q2, Q5, Q7, Q9, Q10 – MPS 8099 alebo MPSA 06

Q3, Q4, Q6, Q8, Q11 – MPS 8599 alebo MPSA 56

Q13, Q14 – 2N 3440, 2N 3439

Q12, Q15 – 2N 5416, 2N 5415

Q16 – MJE 15030

Q17 – MJE 15031

Q18, Q20 – MJ 15003

Q19, Q21 – MJ 15004

 

Prípadné nejasnosti a otázky ohľadom riešenia zdroja pre tento zosilňovač alebo otázky všeobecne ohľadom tohto zosilňovača smerujte, buď na dole spomínaných autorov alebo aj na mňa, kontakty mám na stránke.

 

Použitá literátura: K .E. 6/ 2003, Vojtěch Voráček, webové stránky W. M. Leacha.

 


12.06.2012

Zosilňovač v triede D s TAS5630

 28255   10  Hodnotenie: 3.375Hodnotenie: 3.375Hodnotenie: 3.375Hodnotenie: 3.375Hodnotenie: 3.375

20.01.2014

2p. bedničky s ARN4708 a DT25N

 20319   12  Hodnotenie: 4.125Hodnotenie: 4.125Hodnotenie: 4.125Hodnotenie: 4.125Hodnotenie: 4.125

09.01.2007

Bass-reflexová ozvučnica, teória.

 27582   3  Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375

Priemerné hodnotenie: 3.6
Hlasov: 25

Veľmi dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:
Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
ZlýZa obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.

Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: sudruhdude - 02.03.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Čo dodať, jednoducho kvalitný zosilňovač.Česť Leachovi, má moju poklonu.
Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: balki - 05.03.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
Súhlasím, Leach je fakt jeden z kvalitných NF koncákov. Je tvorený zaujímavými ale osvedčenými zapojeniami ktoré ho predurčujú pre kvalitné zariadenia.
Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: lukask00 - 28.01.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
potrebujem radu pretože chcem dať poistky zo zdroja na + - a neviem ako to vypočitať alebo keď niekto ma nech pošle hodnoty dik lukask00

Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: cehsmf - 12.03.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Na kolik penez tak vyjde vyroba ??? diky
Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: right13 - 21.04.2007
 
nieco okolo 5 tis,aj s trafom
Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: DANO007 - 01.05.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
ja som si dal tu namahu a zratal som to ... takyto jeden 200W zosilovac vyjde na 760Sk bez trafa
Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: right13 - 03.05.2007
 
760*2(stereo) +chladice 1000sk-2ks +sasi +600-700W toroid-xxxsk.....ale vzhladom na to co to je to nie je vela
Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: lukask00 - 23.10.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
prosim ťa kde si objednaval sučiastky potrebujem to na soč do školy ku maturam je to naozaj že ta to vyšlo len toľko?
Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: lukask00 - 23.10.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
to sranduješ na 5000 litrou?
Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: lukask00 - 23.10.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
to sranduješ na 5000 litrou?
Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: zdenko4017 - 29.04.2018
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
5tis. je 5 litroV ty malamut.

Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: einsteinmino - 16.05.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://elektrohobby.estranky.cz
ja mam tento koncak zbuchany a je bombovy som s nim spokojny

Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: tomass92 - 05.07.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
cafte ja niesom velmi pri peniazoch ale pustil by som sa do toho. tak sa pytam ze ci to fakt stoji zato.
Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: armO - 25.07.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.war-board.net/
 
Jasne ze to stoji zato... Ja som to zbuchal, ked mam pravdu povedat, tak asi za nejake maximalne 3 dni, a to som este na nejake suciastky cakal... Ale myslim si, ze to je dost v pohode zosik... Akurat na neho idem robit ochrany repro :-D

Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: spy01 - 26.10.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Chcel by som si spravit aktivny subwoofer a chcem vediet ci je to vhodne?
Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: armO - 25.07.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.war-board.net/
 
Jasne, ja to mam v aktivnom subaci a fici to velmi dobre...

Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: palci - 30.10.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
S tou výkonovou šírkou pásma to snáď nemyslíte vážne... 8.5MHz??? snáď je to len preklep. spamätajte sa...

Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: benzin - 10.11.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
neboli by podla vas lepsie tranzistory MJ15024 / MJ15025?
Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: geso - 04.02.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
ja som pouzil a idu perfektne dsaju sa pouzit ved maju len mensiee prud:)

Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: jaco333 - 29.04.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Aky zdroj mam pouzit????

Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: erorstyle - 13.06.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Ja ho mam tiez urobeny 4 roky je to VDACNY zosik dal som do neho 7000sk a dal by som ich tam znovu heh

Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: nero - 06.07.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
mozem ho dat aj na 8Ohm repro ?
Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: armO - 25.07.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.war-board.net/
 
Jasne, len z neho nedostanes 200W ale "iba" 100W, ale aj to je v pohode.

Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: lukask00 - 23.10.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
čo stoja sučiastky na tento zosik potrebujem ho na strednú odbornú činosť
Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: mareczek - 17.01.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
vyjdu asi tak plosaky 2X20eur troidny transformator okolo 60eur vyhladzovacie kondenzatory+usmernovacie mostiky 17eur takze dokopy okolo120eur (3600sk)

Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: dasper - 26.11.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.dasper.webovastranka.sk
Chystam na stavbu no nikde nemozem najst ake to ma napajanie, pls, budem si navijat trafak a potrebujem vediet napajanie, kto vie nech povie, diky moc
Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: mareczek - 17.01.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
no zdravim vas chalani ja by som odporucil trafo 42V a okolo 300až 350VA
Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: pixel123 - 01.10.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
alebo 40V 500VA
Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: mareczek - 17.01.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
samozrejme ze 2X
Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: pixel123 - 01.10.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
a nestačil by 35V 300VA ?

Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: lukask00 - 12.12.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
aký trnsformator ste nato použily? ked sa da presne parametre dik

Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: mareczek - 17.01.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
a este nieco k suciastkam:je to tam zle napisane C1 – 390pF/ ker. C2, C3, C15, C16, C23, C24, C25 – 100nF/ 100V/ fóliový C7, C12, C17, C18 – 100nF/ 50V/ ker. C4, C5, C13, C14, C21, C22 – 100 alebo 220uF/ 63V/ rad. C6A, C6B – 330uF/ 16V- bi polar alebo 220uF/ 16V- radial C8 – 180pF/ ker. C9 – 47pF/ ker. C10, C11 – 10pF/ ker. C19, C20 – 10nF/ 50V/ foliovy
Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: Waldo - 29.01.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.vys-car.sk
 
tak teraz ktore hodnoty platia tie co su v članku alebo v komentárov lal :D sorry za spam :)
Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: Fascito - 31.12.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
Potrebujem radu ohladom vhodného zdroja a trafa k zasilovaču tomuto. A ktoré súčiastky sú dobré?

Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: lukask00 - 28.01.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
potrebujem radu pretože chcem dať poistky zo zdroja na + - a neviem ako to vypočitať alebo keď niekto ma nech pošle hodnoty dik lukask00

Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: Waldo - 29.01.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.vys-car.sk
tak teraz ktore hodnoti platie tie co su v clanku alebo v komentarol lal :D

Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: lukask00 - 03.02.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
co mam robiť ked mi na horia odpory R33 R32 asi skrat co?

Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: maco777 - 21.05.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
čawte chcel by som si spraviť tento zosik bo vyzera dobre ale mam naň zopar otazok že ake tam ide napajenie ??? a aky treba k tomu usmerňovač a ešte by som chcel vedieť kde su na tej scheme vstupy a vystupi bo som s toho trošku mimo ak by ste boli take dobry :) tak mi môžte poradiť ďakujem
Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: mareczek - 03.06.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
napajanie????-trafo usmernovac????-diodovy mostik by bolo najlepsie pouzit no a ak nevies kde su vistupy a vstupy tak sa radsej do stavby tohoto zosilnovaca nepustaj a precitaj si zaklady elektrotechniky ale ked uz tak tak vstup je input a vystup output

Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: *MOS-FET* - 29.06.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://miroslav.kocur@centrum.sk
Kvalitný to zosilňovač.... nevie niekto kde si môžem zakúpiť DPS?
Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: Marko1995 - 11.01.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
http://elektro.bazos.sk/inzerat/11679430/Plosne-spoje.php je to z bazáru ale je to len doska takže zlá nemôže byť.

Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: tomo54 - 11.07.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
cawte....mam taky problem a nwm si rady.kamarat si urobil tento zosik ale nejde mu.tak miho dal nech mu to pozrem ale nwm prist na chybu...vsatky suciastky som uz pozrel,a su v poriadku.no ked ho ozivujem tak mi zerie 1,5 A a momentalne 10mA a kludovy odber sa neda nastavit.....co to moze byt?DIK za pomoc...

Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: FreeMan91 - 03.08.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Len by som sa chcel opýtat kolko sa investuje do tých súčiastok , chcel by som si ho spravit ...tak sa predom informujem ...

Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: pixel123 - 01.10.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Prepáčte ak to je v schéme uvedené ale koľko VA má mať zdroj a aké má byť vstupné napätie ? ja to nikde nevidím, prepáčte ak som slepý
Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: Hatituzvo - 24.01.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
Zdroj by som dal spoň 200VA a napájacie napätie mám +/-55V ale v pohode môže byť aj +/- 60

Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: Marko1995 - 11.01.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
chcel by som sa opýtať či by mi tento zosik utiahol 2 repráky. obe sú 150W 4Ohm. Vďaka
Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: zaxi14 - 01.04.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
Určitě ano, záleží ale jaký trafo použiješ, doporučoval bych aspoň 2x36V 300VA :)

Re: Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm (Hodnotenie: 1)
Od: dado - 09.02.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
hmm....mna by zaujimalo ze ci su te kondiky spravne napisane kedze uz som par zosikov robil ale ani jeden nebol taky v ktorom by boli iba elektrolity a keramicke vzdy tam bolo aj par MKT-čiek isto je ten zoznam suciastok dobry? a k tym rezistorom môžu byť aj 0,6w alebo menej?
Autor stránky je Ondrej Závodský(zawin), o graficky design sa stará Ľuboš Fabo(BUFU).

TOPlist

Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.06 sekúnd