SVETELEKTRO

6. júna 2019   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Prečo je pracovný odev dôležitý pre BOZP?


Lindstrom Slovakia

S pojmom BOZP sa stretnete v každej práci bez ohľadu na to, v akej oblasti ste zamestnaní. Väčšina z vás pravdepodobne vie, čo tento súhrn opatrení obnáša a prečo je v rámci pracovného pomeru dôležitý, či už zo strany zamestnanca, tak aj zo strany zamestnávateľa. Jeho obsah a uplatňovanie sú však podstatne širšie, ako naznačuje význam jeho názvu.

Čo je BOZP?

V najširšom ponímaní môžeme BOZP chápať ako prevenciu pred úrazmi, zameranú predovšetkým na bezpečnosť technických a elektrických zariadení, pracovných postupov a samozrejme aj zamestnancov.

Neskôr sa čoraz viac začalo prihliadať na aspekty ako zdravé pracovné prostredie, ľudský faktor, alebo ochrana zdravia pri práci. Účelom BOZP je najmä chrániť život a zdravie zamestnancov a minimalizovať poškodenie života a zdravia zamestnancov.

 

Vznik BOZP

Chápanie pojmu „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ ako ho poznáme dnes, vychádza z filozofie, ktorú priniesla reorganizácia legislatívy Európskej únie v koncom 80. rokov.

Rámcová smernica 89/391/EEC vyžaduje, aby bola bezpečnosť práce zabezpečená s ohľadom na všetky aspekty súvisiace s prácou. V praxi to znamená, že ochrana zamestnancov im musí poskytovať podmienky pre uspokojivú a dôstojnú prácu, pohodu pri práci, sociálnu ochranu zamestnancov, priaznivé pracovné vzťahy, ale aj ochranu materiálnych hodnôt, pracovného a životného prostredia a iné.

Pri chápaní toho, čo zahŕňa ochranu zamestnancov nemožno opomenúť aj také faktory, akými sú napríklad stres, pracovná záťaž, monotónnosť práce, pracovné podmienky, pracovné a pracovno-právne vzťahy, psychosociálne faktory, rovnosť príležitostí (nediskriminovanie), spravodlivé odmeňovanie, vhodné vybavenie pracovísk, atď.

 

 

Prečo by ste ako zamestnávateľ nemali podceňovať BOZP?

BOZP nie je namierené len voči zamestnávateľom. Je to však zamestnávateľ, na ktorého sa vzťahuje väčšina povinností v oblasti BOZP. Vo vzťahu k zamestnancom je povinností podstatne menej, ako k zamestnávateľovi.

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP predstavuje množstvo záväzkov, ktoré možno zoskupiť do niekoľkých skupín, ako napríklad: Opatrenia na zabezpečenie BOZP v oblasti predvýroby, oboznamovanie a informovanie zamestnancov, kontrolná činnosť a mnoho ďalších.

Slovenská republika systematicky a pravidelne reguluje túto oblasť formou legislatívnych opatrení a ich presadzovaním prostredníctvom orgánov inšpekcie práce a ďalších kontrolných orgánov. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je regulovaná legislatívou, ktorá vychádza z legislatívy EÚ a Dohovorov Medzinárodnej organizácie práce.

 

V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z BOZP môže zamestnávateľ dostať pokutu až do výšky 200 000 eur, čo môže byť predovšetkým pre menších zamestnávateľov až likvidačné. Preto je potrebné problematike BOZP venovať náležitú pozornosť a dodržiavať všetky jej zákonné povinnosti.

 

Pracovný odev ako súčasť BOZP

Osobným ochranným pracovným prostriedkom sa podľa legislatívy rozumie každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa (vrátane jeho doplnkov a príslušenstva), ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca.

Všetky osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, musia zabezpečovať účinnú ochranu zamestnanca pred existujúcimi aj predvídateľnými nebezpečenstvami a zároveň musia zodpovedať pracovným podmienkam na jeho pracovisku a vyhovovať ergonomickým požiadavkám a aj zdravotnému stavu zamestnanca.

 

Pracovné oblečenie musí spĺňať jednotlivé faktory na základe toho, akého odvetvia sa práca týka. V niektorých prípadoch musí byť odev bezpečný a funkčný, aby dokázal chrániť zamestnanca pred nebezpečenstvom v práci, v iných prípadoch, ako napríklad potravinárstvo, či farmaceutika, musí byť odev hygienický a dbať o ochranu vykonávanej práce. Zákon v súčasnosti žiadnym spôsobom neprikazuje zamestnávateľom disponovať vlastným pracovným odev a preto môžu firmy využívať aj možnosť prenájmu pracovného oblečenia.

Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (0)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)

Pridaj komentár