Riešenie je jednoduchémerať koncentráciu CO2 a vetrať tak, aby koncentrácia CO2 nepresiahla odporúčanú hodnotu.
 

Princíp NDIR senzora

 

NDIR (Non Dispersive Infra-Red) senzor využíva fakt, že molekuly CO2 absorbujú infračervené žiarenie určitých vlnových dĺžok. Čím je koncentrácia CO2 vyššia, tým viac žiarenia CO2 absorbuje. Maximálnu absorpciu CO2 a minimálnu absorpciu ostatných plynov vo vzduchu má žiarenie s vlnovou dĺžkou 4,3µm.
 

 

 

Zdroj infračerveného žiarenia (žiarovka) je umiestnený na jednom konci trubice. Na druhom konci sú umiestnené dva snímače s optickými filtrami. Prvý senzor (CO2) má filter prepúšťajúci žiarenie v pásme 4,3µm, meria intenzitu žiarenia Id. Druhý senzor (referenčný) má filter prepúšťajúci žiarenie v pásme, ktoré je minimálne absorbované plynmi vo vzduchu (typicky 4µm), meria intenzitu žiarenia I0.
 

 

Nameraná intenzita žiarenia na týchto vlnových dĺžkach je potom spojená s koncentráciou CO2 Beer-Lambertovým zákonom, ktorý je vyjadrený nasledujúcim vzorcom:

 

Id/I0=e^KCL

kde Id je intenzita žiarenia v pásme 4,3µm, I0 je intenzita žiarenia v referenčnom kanále, K je koeficient absorpcie pre CO2, C je koncentrácia plynu a L je vzdialenosť medzi zdrojom žiarenia a senzormi.

Referenčný senzor kompenzuje vplyv kolísania intenzity zdroja žiarenia. Pri zmene intenzity sa zmení rovnako Id aj I0, takže pomer Id/I0 zostane nezmenený.

Ak sa zaujímate o ďalšie produkty značky Sensirion, alebo sa chcete poradiť, radi vám pomôžeme na adrese sensirion@soselectronic.com